Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Chcesz poznać aktualną sytuację polityczną w Białorusi? Хотите узнать о текущей политической ситуации в Беларуси?

Autorstwana 11 lipca 2022

Projekcja filmu i dyskusja: Wolność dla Białorusi!

Wspólnie obejrzyjmy i porozmawiajmy o filmie dokumentalnym obrazującym to, co dzieje się w kraju rządzonym przez reżim Łukaszenki. Poznajmy punkt widzenia Białorusinek i Białorusinów, którzy często spotykają się z dyskryminacją, w głównej mierze przez to, że mało osób – nawet wśród mieszkańców sąsiednich państw: Polski i Ukrainy – zna sytuację w tym kraju. 

W zeszłą sobotę o 17:30 przy ulicy Radziwiłłowskiej 3, w punkcie wsparcia i pomocy uchodźcom „Żyj w Krakowie”, w ramach współpracy funduszy „Salamlab” i „Community worx” odbył się pierwszy wieczór poświęcony problemom Białorusinów. Wspólnie oglądaliśmy film dokumentalny o protestach na Białorusi w roku 2020, potem była aktywna dyskusja. 

Po 24 lutym Białorusinów na całym świecie zaczęto nazywać sojusznikami agresora, marionetkami Putina, tymi, którzy nie potrafili obronić swojej wolności, bo „pokojowe protesty do niczego nie prowadziły”. Tacy ludzie po prostu nie wiedzą, jak doszło do protestów w Białorusi i co po nich nastąpiło, jak reżim Łukaszenki ostro rozprawił się z protestującymi, zarówno na placach, na barykadach, jak i w specjalnych aresztach białoruskich więzień. 

„Z tym negatywem spotykam się absolutnie każdego dnia. Ktoś nawet nazwał mnie faszystką. Ludzie nie oddzielają władzy Łukaszenki od narodu białoruskiego i to mnie boli. Boli, że wszyscy bardzo szybko zapomnieli o nieszczęściu, jakie spotkało Białorusinów w 2020 roku. Zapomnieli, że w tej chwili mój kraj jest pod okupacją i naród białoruski na pewno nie chce wojny. Dzieje się tak dlatego, że zawsze łatwiej jest nienawidzić bez zrozumienia problemu. Ludzie wyciągają wnioski z powodu podstawowej ignorancji. Wydaje mi się też, że winna może być rosyjska propaganda. Chcą podzielić narody, aby Białorusini stali się tak samo wściekli i przestali pomagać Ukraińcom, przestali poświęcać swoje życie, aby zapobiec jakimkolwiek działaniom zbrojnym z naszego terytorium” – mówi organizatorka wieczoru, wolontariuszka, białoruska aktywistka mieszkająca od sześciu lat w Krakowie, zaangażowana w pomoc uchodźcom z Ukrainy Maryja Martyniuk. 

„Celem dzisiejszego wieczoru jest opowiedzenie Ukraińcom o tych wydarzeniach. Jest to konieczne teraz, ponieważ większość Ukraińców nie jest świadoma sytuacji w moim kraju i błędnie przyjmuje Białorusinów za wrogów. Jestem pewna, że wiele osób po tym seansie zmieni zdanie” – dodaje Maryja. 

„Od wielu lat działam w aktywizmie. Kiedyś po prostu pisałam artykuły o naszej władzy, ale oczywiście szczytem mojej aktywności był właśnie rok 2020. Nie mogę wymienić wszystkich rzeczy, które zrobiłam, ze względów bezpieczeństwa, mam tam rodzinę, której części nigdy już nie zobaczę, bo nie mogę wrócić do domu” – mówi. 

Gośćmi wieczoru byli oczywiście wszyscy chętni, ale przede wszystkim Ukraińcy. Było też kilka znanych mi aktywistek z Białorusi, które podobnie jak ja nie mogą wrócić do domu. Wiele straciły podczas protestów, a Nastia przeszła przez tortury, bo została złapana przez policję podczas protestów. Każdy z nas ma coś do przekazania. 

W planie jest zorganizowanie większej ilości wieczorów edukacji obywatelskiej, tak aby każdy mógł przyjść i uzyskać odpowiedzi na swoje, nawet najbardziej niewygodne pytania. 

„Takich spotkań na pewno będzie więcej! Czułam, że ludzie tego potrzebują. Chciałabym w przyszłości poruszać różnego rodzaju tematy i zebrać jak najwięcej osób. Cieszę się, że mam taką możliwość. Z mojego doświadczenia wynika, że takie spotkania nigdy nie idą zgodnie z planem, ale wszystko udało się świetnie, bo osiągnęłam główny cel – po spotkaniu Ukraińcy podchodzili do mnie i mówili, że dowiedzieli się wielu rzeczy, o których wcześniej nawet nie wiedzieli. Powiedzieli, że zasadniczo zmienili swoje stanowisko i że chcą więcej takich spotkań” – podsumowuje Maryja. 

W centrum odbywają się nie tylko dyskusje na różne polityczne tematy. Tutaj każdy może dostać dodatkowe wsparcie i pomoc w znalezieniu mieszkania, skonsultować się na temat pobytu w Polsce, otrzymać wsparcie psychologiczne. Punkt pomocy też może być miejscem odpoczynku.

 

Показ и обсуждение фильма: Свободу Беларуси! Хотите узнать о текущей политической ситуации в Беларуси? 

Давайте вместе посмотрим и обсудим документальный фильм, рассказывающий о том, что происходит в стране, где правит режим Лукашенко. Давайте познакомимся с точкой зрения белорусских женщин и мужчин, которые часто сталкиваются с дискриминацией в основном потому, что мало кто – даже среди жителей соседних стран Польши и Украины – знает о ситуации в стране. 

В прошлую субботу в 17.30 на улице Радзиловской, 3, в пункте поддержки и помощи беженцам „Живи в Кракове”, в рамках сотрудничества между фондами „Salamlab” и „Community worx” состоялся первый вечер, посвященный проблемам белорусов. Вместе мы посмотрели документальный фильм о протестах 2020 года в Беларуси, затем состоялось активное обсуждение. 

После 24 февраля белорусов по всему миру стали называть союзниками агрессора, марионетками Путина, теми, кто не смог отстоять свою свободу, потому что „мирные протесты ни к чему не привели”. Эти люди просто не знают, как возникли протесты в Беларуси и что за ними последовало, как режим Лукашенко жестко расправился с протестующими – и на площадях, и на баррикадах, и в специальных центрах содержания белорусских тюрем. 

„Я сталкиваюсь с этим негативом абсолютно каждый день. Кто-то даже назвал меня фашистом. Люди не отделяют власть Лукашенко от белорусского народа, и это меня задевает. Больно, что все очень быстро забыли о несчастье, постигшем белорусский народ в 2020 году. Они забыли, что в настоящее время моя страна находится под оккупацией, и белорусский народ, конечно, не хочет войны» – говорит организатор вечера, белорусская активистка-волонтер, которая живет в Кракове уже шесть лет и занимается помощью беженцам из Украины, Мария Мартынюк. 

«Это происходит потому, что всегда легче ненавидеть, не понимая проблемы. Люди делают поспешные выводы из-за элементарного невежества. Мне также кажется, что в этом может быть виновата российская пропаганда. Они хотят разделить народы, чтобы белорусы стали такими же злыми и перестали помогать украинцам, перестали жертвовать своими жизнями, чтобы предотвратить любые военные действия с нашей территории” – добавляет Мария.

„Цель этого вечера – рассказать украинцам об этих событиях. Это необходимо сейчас, потому что большинство украинцев не знают о ситуации в моей стране и ошибочно воспринимают белорусов как врагов. Я уверена, что многие люди изменят свое мнение после этого просмотра”. – рассказывает Мария. 

„Я активно занимаюсь активизмом уже много лет. Раньше я просто писала статьи о нашем правительстве, но, конечно, пик моей активности пришелся как раз на 2020 год. Я не могу перечислить все, что я сделала, из соображений безопасности, у меня там семья, некоторых из которых я больше никогда не увижу, потому что не могу вернуться домой”. – добавляет она. 

«Гостями вечера были, конечно, все волонтеры, но в основном украинцы. Там также было несколько знакомых мне активистов из Беларуси, которые, как и я, не могут вернуться домой. Они многое потеряли во время протестов, а Настя прошла через пытки, потому что была поймана милицией во время протестов. У каждого есть свой вклад» – передает Мария. 

Планируется организовать больше вечеров гражданского просвещения, чтобы каждый мог прийти и получить ответы на свои вопросы, даже самые неудобные. 

„Таких встреч обязательно будет больше! Я чувствовала, что людям это нужно. В будущем я хотела бы поднимать самые разные темы и собрать как можно больше людей. Я счастлива, что у меня есть такая возможность. По моему опыту, такие встречи никогда не проходят по плану, но все прошло отлично, потому что я достигла главной цели – после встречи украинцы подошли ко мне и сказали, что узнали много такого, о чем раньше даже не подозревали. Они сказали, что в корне изменили свою позицию и что они хотят больше таких встреч”. – заключает Мария

В центре не только проводятся дискуссии на различные политические темы. Здесь каждый может получить дополнительную поддержку и помощь в поиске жилья. Так же вас проконсультируют по поводу пребывания в Польше, окажут психологическую поддержку. Центр помощи также может стать местом отдыха. Волонтеры работают на русском, украинском, и английском языках. 

Akim Stepanov


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close