Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Losy rolnictwa w nowoczesnych gospodarkach

Autorstwana 26 kwietnia 2020

Jednym z prymitywnych mierników rozwoju gospodarczego państw jest udział poszczególnych sektorów gospodarki w tworzeniu PKB i strukturze zatrudnienia. Według tego miernika, im większy udział w PKB ma sektor usług, tym lepiej rozwinięta gospodarka danego państwa. Zmiany w strukturze PKB państw zachodzą zgodnie z naturalnymi mechanizmami rozwoju. Na początku zawsze dominuje rolnictwo. Następnie, w miarę upływu lat, tworzy się sektor przemysłowy. Państwo o dominującej roli tego sektora  nazywamy państwem rozwijającym się. Według opisywanego miernika, państwo otrzymuje status rozwiniętego z chwilą, gdy najważniejszą rolę w jego PKB spełniają przychody z sektora usług. W teorii więc, wszystkie państwa dążą do zwiększenia udziału tego sektora w swojej gospodarce. 

Mapa 1: PKB per capita. Źródło: https://www.indexmundi.com/

Zasada ta oczywiście nie działa w próżni  i nie jest decydująca – gdyby wszyscy mieszkańcy danego państwa byli zatrudnieni w sektorze usług, dany kraj stałby się całkowicie zależny od towarów zza granicy, co nie jest dobrą sytuacją. Niemniej, zasada dominacji sektora usług w państwach najwyżej rozwiniętych sprawdza się. W 2017. roku, w Norwegii, uznawanej za najlepiej rozwinięte państwo na świecie przychody z usług stanowiły 64% PKB. Rolnictwo zajmowało tam jedynie 2,3%. We Francji, znanej nam jako państwo o jednym z najlepiej rozwiniętych sektorów rolnictwa, tworzyło ono jedynie 1,7% PKB

Wydaje się to niemożliwe, zważywszy na fakt, że około 52% powierzchni Francji jest eksploatowane właśnie przez rolnictwo. Warto tutaj zaznaczyć, że w sektor rolnictwa włącza się również leśnictwo, rybołówstwo i przemysł wydobywczy. Same grunty orne zajmują około 33% powierzchni kraju. 

Mapa 2: zużycie ziemi we Francji. Źródło: https://earthobservatory.nasa.gov/

Dlaczego więc, pomimo tak wielkiej powierzchni upraw, udział sektora rolnictwa w PKB nie przekracza dwóch procent? Naturalnym jest, że w procesie rozwoju państwa udział rolnictwa w PKB będzie się zmniejszał. Niekoniecznie oznacza to zmniejszenie produkcji rolnej. PKB rośnie, gdyż rozwijają się działy przemysłu i usług, tworząc dobra o wyższej wartości niż te wytworzone przez dział rolnictwa. Właśnie na tym polega rozwój gospodarczy – współcześnie istnieje zapotrzebowanie na wiele dóbr, które w przeszłości nawet nie istniały. Jako obywatele państw rozwiniętych mamy przywilej odczuwania tych potrzeb i możliwości ich zaspokajania. 

Wraz z rozwojem przemysłu i technologii, rozwija się rolnictwo i dostosowuje do nowych potrzeb konsumentów. Ich istnienie, zróżnicowane warunki naturalne, długoletnie doświadczenie rolników, i właśnie postęp technologiczny doprowadziły do powstania intensywnego rolnictwa towarowego. To francuskie charakteryzuje się wysokim areałem, małym rozproszeniem własnościowym, elastycznością w dostosowywaniu do potrzeb rynku i, często skupieniem na produkcji towarów tradycyjnych, o wysokiej cenie (tutaj widzimy spełnianie potrzeb konsumentów). Niezwykle istotna jest również wysoka kultura rolna i użycie zaawansowanych technologii. Rolnictwo Francji wyznaczało kierunek rozwoju tego sektora dla całego świata. Wydaje się jednak, że problemy, z którymi mierzymy się jako mieszkańcy planety Ziemi zmuszają nas do zmiany modelu rolnictwa. Jakich modyfikacji w uprawach pól możemy się spodziewać dzisiaj, w obliczu kryzysu klimatycznego, będącego wynikiem między innymi właśnie intensywnego rolnictwa i chowu? Jakie będą konsekwencje globalnie podnoszącej się temperatury, nieuniknionych susz i zmian cykli pogodowych? Jakimi metodami, w ramach międzynarodowych wspólnot, będziemy walczyć o zmniejszenie głodu, który doświadcza około 800 milionów ludzi?

W 2018 roku podczas Światowego Szczytu Rządowego opublikowano raport zatytułowany Agriculture 4.0 – The Future of Farming Technology. Raport dotyczy czterech głównych zmian, które wywierają presję na rolnictwo w celu sprostania przyszłym wymaganiom: demografii, niedoboru zasobów naturalnych, zmian klimatu i marnotrawienia żywności. Oto, co wynika z niego i innych opracowań naukowych.

Rolnictwo przyszłości

Rolnictwo 4.0 będzie wymagać coraz mniejszych nakładów pracy bezpośredniej, przy rosnących efektach. Urządzenia, z których będziemy korzystać, to na przykład roboty, czujniki temperatury i wilgotności. Zdjęcia z dronów, technologia GPS i System informacji geograficznej (GIS) już dziś tworzą rolnictwo cyfrowe polegające na zestawianiu i porównywaniu różnych danych. Te zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwolą gospodarstwom być bardziej opłacalnymi, wydajnymi, bezpiecznymi i przyjaznymi dla środowiska. Zmianie ma jednak ulec nie tylko uprawianie roli – inteligentne łańcuchy dostaw mają w przyszłości śledzić i raportować, skąd pochodzi żywność i co działo się z nią po drodze na talerz. Nowe czujniki pozwolą ludziom szybko skanować żywność i mierzyć ją aż do poziomu molekularnego, zapewniając lepszą jakość i przejrzystość. Niektórzy naukowcy znajdują w przyszłości rolnictwa miejsce na sztuczną inteligencję. Ostatecznym celem ma być stworzenie synergii między rolnictwem a technologią, która współpracuje z siłami natury w celu maksymalizacji produkcji.

Jason Green, dyrektor naczelny firmy Edenworks, tworzącej ekologiczne uprawy szklarniowe tak widzi przyszłość rolnictwa:  „Przyszłe gospodarstwa będą coraz bardziej skupione na zdrowiu drobnoustrojów. Jesteśmy przekonani, że im lepiej będziemy w stanie odtworzyć różnorodność biologiczną przyrody i wynikającą z niej różnorodność drobnoustrojów, tym szybciej i zdrowiej będą rosły nasze rośliny i ryby. Ogólne sekwencjonowanie mikrobiomu pomoże nam zrozumieć, jakie społeczności drobnoustrojów istnieją w naszym systemie w danym miejscu, umożliwiając nam zrozumienie zdrowia układu odporności naszego gospodarstwa, zanim choroba faktycznie dotknie.”

Dzięki technologii, gospodarstwa będą w stanie o wiele efektywniej zarządzać zasobami –  wykorzystywać mniejsze ilości wody, na podstawie badań tworzyć optymalne środowisko rozwoju danych gatunków roślin. Te metody są wykorzystywane już dzisiaj w krajach jak Holandia. Takie podejście nazwane zostało „rolnictwem precyzyjnym”. Te dokładne działania pozwalają na znaczne podniesienie się jakości zbiorów i ograniczenie ilości używanych do produkcji oprysków, a tym samym pestycydów przedostających się do środowiska. Rolnicy w Stanach Zjednoczonych wykorzystują ciągniki niewymagające kierowcy, które mogą pracować dzięki inteligentnym oprogramowaniom i wbudowanym mapom pól. Na wykorzystaniu wiedzy i nowych technologii mogą zyskać również rolnicy jako grupa zawodowa. Cyfrowe połączenie między nimi pozwoliłoby im organizować się i dzielić sprzęt, ułatwiać współdzielenie lub wymianę pól oraz wspierać alternatywne kanały dostaw i produkcji, a także promować solidarność. Krótko mówiąc, oparte na współpracy technologie cyfrowe mogłyby promować aspekty zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego.

Nowoczesne rolnictwo ma opierać się przede wszystkim na wiedzy i technologii. Dzięki temu będziemy w stanie coraz efektywniej zmniejszać negatywne skutki, jakie rolnictwo wywiera na ekosystemy, jednocześnie podnosząc jakość produkcji i ilość wyprodukowanych dóbr. Być może nowoczesne rozwiązania pozwolą na zmniejszanie zapaści cywilizacyjnej między regionami bardzo wysoko rozwiniętymi, a tymi rozwijającymi się. Bez wątpienia biedniejsze kraje czeka inna trajektoria rozwoju niż ta, którą szły kraje europejskie. Niektóre z opisanych przeze mnie rozwiązań już wykorzystywane są w rolnictwie, a na inne musimy jeszcze poczekać. Nie ulega jednak wątpliwości, że jako mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych, cieszymy się i będziemy się cieszyć przywilejem pierwszeństwa w wykorzystaniu tych technologii. 

Tekst: Maria Suska


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close